ពលរដ្ឋនិយាយថា បើ​ធ្វើ​ស្ពាន​គ្មាន​ផ្លូវទឹក​ហូរ​ទៅ​ហើយ​ ចាំបាច់​ធ្វើ​ស្ពាន​ធ្វើ​អី​ទៀត​? – CEN