ផ្អាក​ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម គ្រឿង​ស្រវឹង​នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​វិសាខ​បូជា​ – CEN