ទោះ​រួចផុត​ពី​ការ​ក្លាយជា​ក្តាម​ប្រៃ ក៏​មិន​បានន័យថា​ផុត​ទុក្ខ​ដែរ​ (វីដេអូ) – CEN