បង្ខះ​ទឹកស្រះ​ខាងជើង​ប្រាសាទអង្គរវត្ត ដើម្បី​ធ្វើ​កំណាយ​ស្រាវជ្រាវ​បុរាណវិទ្យា​ – CEN