រឿង​កន្ទេល​ធំ​បន្លំ​ដេក ៖ អ្នកមានអំណាច​ព័ទ្ធ​របង​យក​ប្រឡាយ​រំដោះ​ទឹក មន្ទីរ​ជំនាញ​ពាក់ព័ន្ធ មិន​មាន​លទ្ធភាព​តតាំង​ – CEN