លោក​បណ្ឌិត ប៉ែន បញ្ញា​៖ ប្រធានបទ​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​នាពេលនេះ សុទ្ធតែ​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​សម្រាប់​ប្រទេស​ទាំងអស់​ក្នុង​ពិភពលោក​ – CEN