បើក​សមយុទ្ធ ហនុមាន​មាស ២០១៩ នៅ​ទីលាន​បាញ់​គ្រាប់​ពិត​តេជោ សែន ជុំ​គិរី ខេត្ត​កំពត​ – CEN