លោក ចៅ ភិរុណ មានប្រសាសន៍ថា ៖ ​ក្រុមការងារ​ថ្នាក់ជាតិ ចុះជួយ​មូលដ្ឋានមាន​តួនាទីលើកកម្ពស់កិច្ចសហការ សម្របសម្រួល​ក្នុង​ការដោះស្រាយ​បញ្ហា​នានា​នៅ​មូលដ្ឋាន​ – CEN