ការប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន ជំរុញ​ឲ្យ​អ្នក​ញៀន​គ្រឿងញៀន ទៅ​ទទួល​យក​សេវា​ព្យាបាល​សហគមន៍​នៅ​តាម​មន្ទីរពេទ្យ​ – CEN