តោះ​! នាំគ្នា​ទៅ​មើល​សត្វ​រមាស កាលពី ៣៤.០០០​ឆ្នាំមុន​ – CEN