វី​ង ពង្រីក​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ចិន តាមរយៈ​ភាពជា​ដៃគូ ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន UnionPay – CEN