ក្រសួង​យុត្ត​ធម៌ ពិនិត្យ​លើ​បញ្ជី​ទណ្ឌិត​ដែល​ស្នើ​អនុគ្រោះ​ទោស​សរុប ២៥២ រូប​ – CEN