បង្ហាញ​សក្តានុពល​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាតិ នៅក្នុង «​ពិព័រណ៍​កម្ពុជា ២០១៩» ដើម្បី​ជំរុញ​ការនាំ​ចេញ​ផលិតផល​ខ្មែរ – CEN