គ​.​ជ​.​ប ទុកពេល​១០​ថ្ងៃ​ទៀត ឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ធ្វើការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ដំបូង និង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ដែល​ត្រូវ​លុប​ – CEN