រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញ​សាកលវិទ្យាល័យ​សិន​ចិន ជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​សក្តានុពល និង​កាលានុវត្តភាព​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា ដល់​វិនិយោគិន​ចិន​ – CEN