ដឹង​អត់ថា​ខ្នុរ​ទុំ​ផ្តល់​ប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ​ចំពោះ​សុខភាព​? – CEN