ទោះបី​មាន​ការលំបាក​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទឹក​លិច ក្នុង​រដូវវស្សា ត្រូវតែ​ខិតខំ ឱ្យអស់​ពី​លទ្ធភាព – CEN