អាមេរិក​ប្រកាស​កាត់បន្ថយ​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​ដល់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ចំនួន ២៨៥​លាន​ដុល្លារ​ – CEN