បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ ជូន​ដល់​អ្នកទោស​កំពុង​ជាប់​ឃុំ​ក្នុង​ពន្ធ​នា​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ឲ្យមាន​អាជីព​ពេល​រួច​ទោស​! – CEN