រដ្ឋាភិបាល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុ​នទ្រីភាព​ស្ថាបនា​ច្រាំងទន្លេ​ ដោយ​យក​យុទ្ធសាស្ត្រ​ទន្លេ​ចិញ្ចឹម​ទន្លេ​ – CEN