បិទ​នេសាទ ឆ្នាំ​២០១៩ ចាប់ពី​ខែ​មិថុនា ដល់ ខែតុលា – CEN