លួច​រថយន្ត​ក្នុង​ខេត្ត​កំពត​ចំនួន ០៤ លើក ត្រូវ​អស់ល័ក្ខ​ – CEN