សមាគម​ជប៉ុន​ដែល​មាន​សមាជិក​ជាង ១​ពាន់​ក្រុមហ៊ុន ជំរុញ​ឲ្យ​យុវជន​កម្ពុជា​ធ្វើ​កម្មសិក្សា​នៅ​ទីក្រុង​អ៊ីណូ​យ៉ាម៉ាក់​ឲ្យបាន​ច្រើន​ – CEN