មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម​ខ្មែរ នៅលើ​ទឹកដី​ចិន ដើម្បី​ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​ – CEN