តើ​ផ្លែ​ប៊ឺរ​ផ្តល់​ប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ សម្រាប់​សុខភាព​? – CEN