ថា​មកប្ដឹង​ពូ​ប៉ូលិស​រឿង​បាត់​កូន អត់​ទាន់​បាន​រៀបរាប់​អី​ផង .. . ជាន់​យក​ជាន់​យក​ (វីដេអូ) – CEN