ដកហូត​ឯកសារ​មិន​ប្រក្រតី​បាន​៨៥​ករណី​ពី​ជនបរទេស នៅ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ – CEN