រូបមន្ត​ធម្មជាតិ ជួយ​កាត់បន្ថយ​ស្នាម​អុច​ខ្មៅ​លើ​ផ្ទៃមុខ – CEN