អង្គការ​អ្នកប្រជាធិបតេយ្យ ស្នើសុំ​ឲ្យ​សហភាព​អឺរ៉ុប (EU) ផ្ដល់​ភាពយុត្តិធម៌​ដល់​កម្ពុជា ក្នុងករណី​ក្របខ័ណ្ឌ «​អ្វី​ទាំងអស់​ក្រៅពី​សព្វាវុធ (EBA)» – CEN