គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ រវាង​រថយន្ត បុក​ម៉ូតូ ស្លាប់​ម្នាក់ ឯ​តៃកុង​ឡាន​រត់​បាត់​ – CEN