ប្រុស​ម្នាក់​មកចាំជិះ​ឡាន​ទៅ​ស្រុក កើត​អា​ការៈមិន​ស្រួលខ្លួន​ ខ្យល់គរ​រហូត​ដាច់ខ្យល់​ស្លាប់​ – CEN