ឃុំខ្លួន​ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់​ ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​រួមភេទ​ជាមួយ​អនីតិជន ដាក់ពន្ធនាគារ​ព្រៃ​ស​ – CEN