ចុង​ឆ្នាំ​ពួកចោរ​បង្កើនល្បឿន “​រកស៊ី​” មុន​បិទ​បញ្ជី​បំណាច់​ឆ្នាំ​ – CEN