រដ្ឋសភា និង​រាជរដ្ឋាភិបាល មានជំនឿថា ច្បាប់​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​ប្រេងកាត និង​ផលិតផល​ប្រេងកាត ជា​យន្តការ​ការពា​រធ​ន​ធាន​ប្រេង​ដោយ​តម្លាភាព​ – CEN