ចិន​ព្រមាន​សងសឹក​វិញ ក្រោយ​អា​មេ​រិច​រាំងខ្ទប់​ការប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យារ​បស់ Huawei – CEN