ស្ថានទូត​ចិន ៖ ​វីដេអូ​ខ្លី​មួយ​សង្ស័យ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សកម្មភាព​សង្គមងងឹត គឺ​ពួកគេ​ស្រវឹងស្រា​រួច​ថត​វីដេអូ​មិនល្អនៅ​កម្ពុជា និង​ជាការ​លេងសើច​ – CEN