កុមារ ធុច សា​លិក ដែល​ចេះ​ភាសាបរទេស​ជាង ១០ ភាសា មាន​ឱកាស​ទៅ​សិក្សា នៅ​ប្រទេស ចិន – CEN