៥៥ ករណីកាប់​ឈើ​ខុសច្បាប់ ត្រូវបាន​កត់ត្រា​ទុក ក្នុង​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ខែម​សា​ឆ្នាំ ២០១៩ របស់​សហគមន៍​ព្រៃ​ឡ​ង់​ – CEN