មិន​ដឹង ​ឬ​ធ្វើ​មិនដឹង​?! យក​ព្រះ​ទៅ​ប្រមាថ​របៀបនេះ​! – CEN