លោក ព្រហ្ម ម៉ាញ ត្រូវបាន​ចោរ​គាស់​ផ្ទះ និង​យក​លុយ​អស់​ចំនួន ៥​មុឺន​ដុល្លារ​ – CEN