ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់ ស្លាប់​ដោយសារ​ប៉ះទង្គិច​ក្បាល​ធ្ងន់ធ្ងរ​ – CEN