មេ Huawei ថា​មិន​ឱនក្បាល​ចំពោះ​ការដាក់​សម្ពាធ​របស់​អា​មេ​រិច​ជាដាច់ខាត​ – CEN