ប្រធានាធិបតី​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ឈ្នះឆ្នោត​សម្រាប់​អាណិត្ត​ទី ២ – CEN