កម្មវិធី WhatsApp អាច​ជា​ផ្លូវ​សម្រាប់​ជនអនាមិក (hackers) លួច​យក​ទិន្នន័យ របស់​លោក​អ្នក​ – CEN