ការប្រមូល​ផល​ត្រី​ទឹកសាប​ឆ្នាំ​២០១៧ បាន​ជាង​៥៣០​ពាន់​តោន​, ការប្រមូល​ផល​ត្រី​ប្រហុក​មិនទាន់​សម្បូរ​ – CEN