របាយការណ៍​ ៖ ស្ត្រី​កូរ៉េខាងជើង​ជាច្រើន​ត្រូវបាន​គេ​លក់​ឲ្យធ្វើ​ជា​ទាសករ​ផ្លូវភេទ នៅ​ចិន​ – CEN