គួរ​ផឹក​ទឹកដូង​ឲ្យបាន​ច្រើន ព្រោះ​វា​ល្អ​សម្រាប់​សុខភាព​ – CEN