អន្តរក្រសួង​ដោះស្រាយ បញ្ហា​ប្រឈម និង បញ្ហា​ទឹក​កខ្វក់​ក្នុង​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​ – CEN