គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ​ប្រឡាយ​លូទឹកកខ្វក់ នៅ​បឹង​ជើងឯក​កាត់បន្ថយ​ការបំពុល​បរិស្ថាន​មួយ​កម្រិត​ធំ នៅ​ភាគ​ខាងជើង​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN