ឪ​នៅ​ជា​ប្រធាន​មន្ទីរ​សង្គមកិច្ច ឯ​កូន​អនុប្រធាន , ឪ​ចូលនិវត្តន៍ កូន​ឡេី​ង​ម្ដង​ – CEN